Regulamin

REGULAMIN 
prowadzenia kampanii reklamowych na ekranach diodowych LOGO

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranach diodowych LOGO, będących własnością Emitenta lub innych zewnętrznych diodowych ekranach reklamowych, na których Emitent na podstawie odrębnych umów – zarządza czasem reklamowym.
 2. Zawierając Umowę i podpisując Zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na emisję spotów reklamowych na ekranach LOGO w terminach i na zasadach określonych w Umowie i Zamówieniu oraz oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE POJĘĆ

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Strony Umowy – Zamawiający oraz Emitent.
 2. Zamawiający – podmiot, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na przeprowadzenie kampanii reklamowej
 3. Emitent – LOGO – podmiot emitujący spoty reklamowe na ekranach diodowych w ramach przeprowadzanych kampanii reklamowych.
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług reklamowych zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Emitentem.
 5. Zamówienie – formularz określający specyfikację planowanej kampanii reklamowej oraz zawierający inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy przez Strony (stanowi integralną część Umowy).
 6. Ekran / nośnik reklamowy – wielkoformatowy ekran diodowy.
 7. Kampania reklamowa – emisja spotu reklamowego w rodzaju, wymiarze i terminie określonym w specyfikacji znajdującej się w Zamówieniu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 8. Emisja – wyświetlenie spotu reklamowego na ekranie.
 9. Spot reklamowy – film lub obraz emitowany na ekranie stanowiący informację o Zamawiającym bądź promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług Zamawiającego, dostarczony w formie pliku przez Zamawiającego.
 10. Opłaty za emisję – comiesięczne opłaty należne Emitentowi z tytułu Umowy po dacie rozpoczęcia emisji spotów.

ZAMÓWIENIA I WARUNKI TECHNICZNE EMISJI

§ 3

Zamówienia na przeprowadzenie kampanii reklamowej Zamawiający dokonuje poprzez podpisanie Umowy i złożenie zamówienia na odpowiednim formularzu dostępnym w siedzibie Emitenta lub dostarczonym bezpośrednio przez Emitenta. Umowa i formularz Zamówienia określają w szczególności czas trwania kampanii reklamowej Zamawiającego, ilość emisji spotów reklamowych w trakcie trwania kampanii reklamowej, lokalizację nośnika, na którym przeprowadzana jest kampania reklamowa, długość spotu oraz kwotę należnego Emitentowi wynagrodzenia za przeprowadzoną kampanię reklamową Zamawiającego.

 

§ 4

Spot reklamowy Zamawiający dostarczy Emitentowi nie później jak na 5 dni robocze przed planowaną emisją. Powyższy zapis nie obowiązuje w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania spotu reklamowego Emitentowi bądź osobie wskazanej przez Emitenta.

 

§ 5

Specyfikacja kolejnych kampanii reklamowych może ulec zmianie co do ilości i rodzaju spotów reklamowych w ramach wykupionego czasu reklamowego. Zmiana taka musi być każdorazowo potwierdzona odrębnym Zamówieniem na 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnej kampanii reklamowej, której dotyczy zmiana. Przy braku odrębnego zlecenia za obowiązującą przyjmuje się specyfikację z aktualnie obowiązującego Zamówienia. Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z dostosowaniem spotu, w sytuacji gdy zakres prac będzie znaczny, bądź spowoduje konieczność wykonania nowego spotu.

 

§ 6

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanego spotu reklamowego.

 

§ 7

 1. Emitent może odmówić zamieszczenia części lub całości spotu reklamowego lub kampanii reklamowej jeżeli, jego zdaniem, kampania reklamowa, spot reklamowy lub jego część nie spełnia wymagań technicznych, jest niezgodna ze specyfikacją z Zamówienia, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi ekranu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Z tytułu odmowy Zamawiającemu nie przysługują prawa do żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Emitenta. W powyższej sytuacji Emitent może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści kampanii reklamowej, spotu reklamowego lub jego elementu. W przypadku jego bezskutecznego upływu uznaje się, że Zamawiający odstąpił od Umowy.

 2. Zapisu ust. 1 nie mają zastosowania, w przypadku gdy spot reklamowy w całości wykonywany jest przez Emitenta bądź osoby przez niego wskazane.

 

WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

§ 8

W przypadku zlecenia przynajmniej 6 kampanii miesięcznych pobiera się opłatę wstępną. Opłata może być pobrana również w innych uzgodnionych przypadkach. Zaliczka na poczet opłaty wstępnej zostanie zapłacona w wysokości i na zasadach określonych w Umowie lub Zamówieniu w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Druga rata opłaty wstępnej płatna jest w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, nie później jednak jak do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia emisji spotów reklamowych danego Zamawiającego. Pobieranie opłaty wstępnej może być wyłączone przez Strony w drodze zapisu w Umowie lub formularzu Zamówienia.

 

§ 9

 1. Opłaty za emisję są płatne na podstawie faktur wystawionych przez Emitenta. Opłaty za emisję płatne są do 15 dnia każdego miesiąca z góry w okresie trwania Umowy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto emisję spotów reklamowych. Opłata cząstkowa za okres emisji spotów reklamowego od momentu rozpoczęcia emisji spotów reklamowych do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc następujący po miesiącu, w którym rozpoczęto emisję spotów będzie naliczana za każdy dzień w wysokości 1/30 opłaty za emisję. Opłata cząstkowa jest płatna w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia emisji na podstawie faktury wystawionej przez Emitenta. Jeśli ustalone zostanie, że zakończenie kampanii nastąpi przed końcem miesiąca, wówczas opłata za ostatni, niepełny okres miesięczny, czyli od pierwszego dnia miesiąca do dnia zakończenia emisji spotów reklamowych, doliczana będzie do rozliczenia dotyczącego poprzedzający miesiąc w wysokości 1/30 opłaty za emisję za każdy dzień emisji spotów.

 2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Emitenta faktur bez podpisu Zamawiającego.

 3. Suma brutto wystawionych faktur może różnić się o kilka groszy od wartości brutto w Zamówieniu z powodu zaokrągleń wartości podatku VAT na fakturach cząstkowych.

 

§ 10

Należności w związku z umową Zamawiający wpłacać będzie na rachunek bankowy wskazany przez Emitenta na fakturze. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Emitenta.

 

§ 11

W razie opóźnienia w zapłacie całości lub części wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od zaległych kwot.

 

§ 12 

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za emisję spotów reklamowych ponad 3 dni Emitent może dokonać zawieszenia emisji kampanii reklamowych do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu emisji kampanii reklamowej określonego w Zamówieniu.

 

§ 13

W przypadku zamówienia przez Zamawiającego różnych kampanii reklamowych i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna Emitentowi z danego tytułu, Emitent może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.

 

UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

§ 14

Emitent zastrzega sobie prawo do:

 1. Przesunięcia terminu rozpoczęcia emisji spotu reklamowego Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający dostarczy Emitentowi spot reklamowy później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego. Dotyczy przypadku, gdy spot reklamowy nie jest wykonywany przez Emitenta bądź osobę lub firmę wskazana przez Emitenta
 2. Odmowy emisji spotu reklamowego, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami albo może naruszać dobra osobiste Emitenta lub osób trzecich, jak również w przypadku gdy spot reklamowy jest złej jakości technicznej uniemożliwiającej jego emisję. Dotyczy przypadku, gdy spot reklamowy nie jest wykonywany przez Emitenta bądź osobę lub firmę wskazana przez Emitenta

 

§ 15

Zamawiający jest uprawniony do:

 1. Bieżącej kontroli emisji spotów reklamowych na nośnikach reklamowych LOGO w sposób nie zakłócający pracy Emitenta.

 1. Przeprowadzania kontroli emisji spotów reklamowych na nośnikach reklamowych LOGO w obecności pracownika Emitenta.

 1. Przesyłania Emitentowi drogą mailową treści oraz zdjęć do spotu reklamowego, w przypadku zlecenie jego wykonania Emitentowi,

 2. Modyfikowania i akceptowania drogą mailową lub osobiście w miejscu wskazanym przez Emitenta projektu spotu oraz jego treści.

  

§ 16

Obowiązki Emitenta:

 1. Emitent zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu możliwości emisji na ekranie spotu reklamowego Zamawiającego w kształcie i formie uzgodnionej z Zamawiającym w ramach kampanii reklamowych. Emisja spotu w ramach kampanii reklamowych odbywać się będzie przez czas uzgodniony w Zamówieniu. Zamawiający ma prawo w ramach jednej kampanii reklamowej do emisji spotu reklamowego jednego rodzaju, chyba, że Strony ustalą inaczej w drodze zapisu w Umowie lub formularzu Zamówienia.
 2. Specyfikacja kampanii reklamowej, w tym w szczególności: długość i częstotliwość emisji spotu reklamowego będzie uzgodniona w Zamówieniu.
 3. Zamawiający wyraża zgodę, aby spot reklamowy został opublikowany na Ekranie według standardów redakcyjnych i technologicznych Emitenta. W uzasadnionych przypadkach Emitent zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu emisji spotu reklamowego informując o tym Zamawiającego, chyba że Strony w Umowie lub Zamówieniu wyłączyły tę możliwość.

 

§ 17

Obowiązki Zamawiającego:

 1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
  • Współpracy z Emitentem w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w tym do:
  • terminowego dostarczania spotu reklamowego o umówionych parametrach do kolejnych kampanii reklamowych,
  • informowania Emitenta o każdej zmianie danych określonych w Umowie niezbędnych do jej wykonania w terminie umożliwiającym dokonanie korekt.
 2. Opłacania Emitentowi wynagrodzenia na zasadach wynikających z Umowy i Zamówienia.

 

§ 18

Odpowiedzialność Emitenta:

 1. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku emisji spotu reklamowego na ekranie lub niepoprawnej emisji spotu reklamowego, Zamawiającemu przysługuje prawo do emisji spotu reklamowego pozbawionego wad w innym ustalonym w porozumieniu z Emitentem terminie. Jeżeli ze względów technicznych lub ze względu na treść spotu jego późniejsza emisja będzie niecelowa Emitent dokona zwrotu całej uiszczonej opłaty na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego za jeden spot reklamowy wyemitowany niepoprawnie przez Emitenta lub wyemitowany w terminie innym niż zamówiony prze Zamawiającego.
 2. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej. Emitent niezwłocznie powiadomi o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz określi jakich obowiązków przez jaki szacunkowo okres nie będzie mógł wykonać.
 3. Wszelkie reklamacje lub żądania Zamawiający może zgłosić Emitentowi przesyłając listem poleconym stosowne oświadczenie potwierdzone podpisem i pieczęcią Zamawiającego do siedziby Emitenta najpóźniej w terminie 14 dni od momentu emisji spotu reklamowego.
 4. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta związana z Umową ograniczona jest do wartości sumy wszystkich opłat określonych w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną kampanię reklamową.
 5. Emitent, jego pracownicy, podmioty stowarzyszone, reprezentanci nie będą wobec Zamawiającego odpowiedzialni za jakiekolwiek dalsze szkody lub/i straty wpływów, względnie wydatki na inne formy reklamy. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za nie zaktualizowane i nieobjęte Umową dane Zamawiającego, które zostały wyemitowane na ekranie Emitenta. 
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, ze Emitent może zamieścić na ekranie spoty reklamowe osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. Emitent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich spotów reklamowych dla działalności Zamawiającego – chyba że Zamawiający wykupi opcję wyłączności.
 7. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność kampanii reklamowej i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania kampanii reklamowej.
 8. Emisja spotu reklamowego nie oznacza, że Emitent promuje lub wspiera działalność Zamawiającego, jego produkt lub usługę, względnie jest wyrazicielem jego poglądów.

 

§19

Prawa autorskie:

 1. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie znaków towarowych, zdjęć, haseł reklamowych itp., a także, że treść i forma spotu reklamowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych), związanych z opublikowaniem spotu reklamowego przez Emitenta.
 3. W przypadku zgłoszenia wobec Emitenta roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do spraw po stronie Emitenta jako interwenient uboczny lub jeśli to możliwe wstąpi do sprawy w miejsce Emitenta. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałych z tego tytułu roszczeń na pierwsze żądanie Emitenta w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku oraz pokrycia wszelkich innych wydatków, kosztów, a także naprawienia szkód poniesionych przez Emitenta, podmioty z nim stowarzyszone, jego reprezentantów, o ile powstały na skutek ww. naruszeń lub innych naruszeń zobowiązań Zamawiającego zawartych w Umowie lub Zamówieniu, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, postępowania sądowego lub zastępstwa procesowego.

 

§ 20

Odstąpienie od Umowy:

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 3 dni od dnia jego podpisania, jeżeli prześle listem poleconym do siedziby Emitenta stosowne oświadczenie poświadczone podpisem i pieczęcią Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od Zamówienia w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów Emitenta związanych z rozpoczęciem realizacji Zamówienia (m.in. kosztów stworzenia spotu reklamowego, gdy został on zamówiony, kosztów dojazdu do Zamawiającego itp.).
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Złożenie wypowiedzenia nie wpływa na emisję kampanii zleconych przed wypowiedzeniem Umowy. Możliwość wypowiedzenia umowy może być wyłączona na podstawie zapisu w Umowie lub Zamówieniu. W przypadku kampanii zleconych na okres krótszy niż miesiąc okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, wskutek jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, przed terminem jej upływu, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości połowy wartości zamówionej kampanii, która pozostała do końca trwania umowy chyba że Strony w Umowie postanowią inaczej.
 4. W przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego, w trakcie trwania umowy, z tzw. wyłączności będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości połowy pełnej wartości wykupionej opcji liczonej za cały okres zamówionej wyłączności chyba że Strony w Umowie postanowią inaczej.
 5. Strony nie mogą rozwiązać umowy zawartej na okres do dwóch tygodni – nie dotyczy ust. 9.
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem otrzymania przez Emitenta oświadczenia drogą pocztową.
 7. Emitent, bez żadnych konsekwencji, może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający narusza postanowienia Umowy, Regulaminu i Zamówienia w zakresie płatności. Rozwiązanie umowy w tym trybie spowoduje, iż Zamawiający zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4 i 5.
 8. Emitent zastrzega sobie prawo indywidualnego kształtowania kwestii kar umownych, związanych z rozwiązaniem umowy, w formie zapisu do Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany i modyfikacji niniejszego Regulaminu, które wchodzą w życie po poinformowaniu o nich Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia się co do wprowadzonych zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Emitenta. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu zmiany uważa się za przyjęte. Nowe postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dacie powiadomienia
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2011 r.